Кафедра загальної фізики
Історія кафедри

Історія кафедри загальної фізики та фотоніки, як історія Вінницького національного технічного університету, динамічна і насичена різноманітними подіями. Вона складається з цілого ряду етапів, пов’язаних, як правило, з науковими напрямами, які розвивались на кафедрі у той чи інший період.
Історія кафедри починається з 1960 року, яка мала назву "Кафедра загальнонаукових дисциплін" як структурний підрозділ Вінницького загально- технічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості. Першим завідувачем кафедри був доцент Юрковський Ігор Сергійович. З вересня 1965 року на кафедру приходить досвідчений педагог Резник С.І., який підсилив методичну роботу кафедри.
З 1965 року кафедра змінила назву на кафедру вищої математики та фізики.

Тхорівський А. М.У 1966 році на кафедрі почала виконуватися перша науково-дослідна робота „Розрахунок, конструювання та виготовлення універсальної магнітної установки” (наук. керівник – ст. викл. Тхорівський А. М.).
У 1966 році кафедра трансформувалася у самостійну кафедру фізики як структурний підрозділ Вінницького загально-технічного факультету Київського ордена Леніна політехнічного інституту. Завідувачем кафедри був призначений ст. викл. Тхорівський Адольф Максимович. Він один з перших викладачів стояв у витоків створення ВПІ. Неодноразово був відзначений як кращий лектор інституту.

З 1967 року загально-технічний факультет змінює місце розташування і знаходився там, де нині Вінницький торговельно-економічний інститут. Кафедру фізики очолює талановитий вчений, доцент Бунтар Олександр Григорович, який працює у напрямку дослідження розсіювання  рентгенівських променів і електронів анБунтар О. Г.ізотропними системами, дослідження природи міжатомної взаємодії та її зв’язку з фізичними властивостями твердих тіл, вивчення механізмів плавлення і кристалізації; дослідження мікроструктури рідких металів і сплавів, а також фізичних властивостей надпровідних кристалів фулеріду.

У цей період активізувалася наукова та методична робота кафедри. Багато уваги було приділено розвитку навчально-лабораторної бази кафедри. Було створено сучасні фізичні лабораторії, зала для лекційних демонстрацій, впроваджувалися нові технології навчання, було розроблено навчально-методичний комплекс по забезпеченню курсу фізики.
У цей період кафедра фізики приділяла значну увагу координуванню навчально-методичної роботи відповідних кафедр Вузів Подільського регіону у ролі опорної кафедри. Проведено значну кількість показових лекційних, практичних та лабораторних занять досвідченими професорами, доцентами та іншими педагогічними працівниками, що сприяло обміну досвідом та підвищення якості викладання фізики.
У 1974 році на кафедру приходить талановитий лектор Авдєєв Сергій Григорович. Безпосередньо за його участю було створено багато лабораторних робіт, які стали основною складовою таких навчальних лабораторій, як: „Ядерна фізика”, „Фізика твердого тіла”, „Молекулярна фізика”. До речі, ці лабораторні роботи використовуються і сьогодні у навчальному процесі та являються актуальними. До виготовлення лабораторних стендів активно залучалися студенти. З 1975 року починає працювати на посаді старшого викладача кафедри Борисенко Володимир Данилович, який у грудні цього ж року був переведений на щойно організований інженерно-будівельний факультет для організації учбового процесу спеціальних дисциплін спеціалізації „Металеві конструкції”.  Також у цей період на кафедру приходять чудові лектори Черниш Володимир Валентинович та Бурдейний Володимир Мефодійович. Завдяки їхнім зусиллям було організовано науково-технічні конференції для молодих вчених.  У цей час  значно зміцнюється науковий потенціал кафедри.
Слід відзначити, що у цей час тільки на кафедрі фізики виконувалися шість науково-дослідних робіт:

 • “Електронографічне дослідження структури тонких плівок відповідно до режимів напилення” (наук. керівник - доц. Бунтар А. Г., відп. вик. – ст. викл. Тхорівський А. М.)
 • “Електронографічне дослідження кінетики процесів плавлення і кристалізації (наук. керівник - доц. Бунтар А. Г., відп. вик. – ст. викл. Крупельницький В. А.)
 • “Вивчення фізичних властивостей і структури дифузійних покрить (наук. керівник - доц. Бунтар А. Г., відп. вик. – асист. Резнік С. І.)
 • “Рентгеноспектральні дослідження енергетичного спектра електронів в тонких плівках” (наук. керівник доц. О. Г. Бунтар, відп вик. – асист. Таченко Н. М., Смішко Л. Г.)
 • “Вивчення впливу магнітного поля на процеси утворення накипу (відп. вик. – ст. викл. Страшевський Є. Л.)
 • “Дослідження кінетичних властивостей рідких металів і напівпровідників” (відп. вик. – асист. Корсунський О. М.)

 

З 1976 року на посаду завідувача кафедри фізики був призначений доцент Мельник Іван Григорович. Головні тенденції кафедри в цей час це активізація організаційно-методичної роботи. Особливу увагу було приділено організації навчального процесу на кафедрі, а також викладанню  дисципліни  „Фізика”  українською  мовою. Старші викладачі Страшевський Є. Л. і Бурдейний В. М. були нагороджені медалями та грамотами Міністерства вищої та середньої освіти УРСР за впровадження української мови у навчальний процес при викладанні загально-технічних дисциплін.
У 1977 році на кафедру фізики приходить талановитий молодий дослідник Стасенко Владислав Антонович, який закінчив Московський інженерно-фізичний інститут за спеціальністю „Металофізика”. Він активно та плідно працює у науковому напрямі щодо дослідження термічних та калорійних властивостей рідин. Згодом захистив у спеціалізованій вченій раді фізичного факультету Московського державного університету ім М.Ломоносова кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.15 - „Молекулярна фізика ”.

З 1981 року на кафедрі починає працювати перспективний науковець та викладач Ющенко Анатолій Васильович, який закінчив радіофізичний факультет Київського ордена Леніна Державного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю „Радіофізика і електроніка”. Він зміцнив  науковий напрям - фізика твердого тіла і у 1988 році в Інституті металофізики НАН України захистив кандидатську дисертацію за темою „Рентгеноспектральне та рентгеноелектронне дослідження деяких сполук Се з проміжною валентністю". Наукову діяльність продовжив у напрямку фізики сенсорних властивостей гетероструктур,

З 1982 року на посаду завідувача кафедри був призначений доцент Страшевський Євген Леонтійович. Він активно продовжував українізацію дисципліни „Фізика”. Кафедра активно працює над навчально-методичною базою.  

З 1983 року виконував обов’язки завідувача кафедри доцент Гель Павло Васильович. У цей час активізувалася Гель П. В.наукова робота кафедри, особливо господарча договірна тематика. Активно створювалися нові лабораторні макети викладачами кафедри. У цей рік на кафедру приходить талановитий фахівець Бабюк Тодор Ілліч, який закінчив Чернівецький державний університет та захистив кандидатську дисертацію із фізико- математичних наук. На кафедрі з’явився новий науковий напрям - дослідження у галузі рентгенографії кристалів та фізики твердого тіла. У 1984 році його визнано кращим лектором ВБабюк Т. І.ПІ, а кращим асистентом – викладача кафедри Поспєлова І.М. У цей час на кафедрі починає працювати перспективний викладач Касіяненко Василь Харитонович, який підсилює науковий напрям з фізики твердого тіла. У 1990 році він захистив кандидатську дисертацію за темою «Електронна структура високотемпературних надпровідників системи YXB2-ХCu3O7».  У цей період з кафедри ТМ переводиться викладач Мартинюк Василь Дмитрович, який активно працює у напрямку наукових досліджень термоелектричних явищ, електронографічних досліджень, високотемпературної надпровідності та  нанотехнологіях. Мартинюк В. Д. був одним із організаторів створення Вінницької Малої Академії Наук (ВМАН) (перший президент ВМАН ректор ВПІ, проф. Кузьмін І. В.) і його робота була направлена на пошук, підтримку і стимулювання інтелектуальної і творчо обдарованої молоді, самореалізації творчої особистості у сучасному суспільстві.
Після закінчення фізико-математичного факультету Вінницького педагогічного інституту ім. М.Островського на кафедрі починає працювати викладачем Мельник Микола Дем’янович.  Його наукові інтереси - фізика сенсорних властивостей гетероструктур.

З 1985 року на посаду зав. кафедри знову був призначений доцент Мельник Іван Григорович. З вересня 1987 року на кафедру фізики знову переведений доцент Борисенко В. Д. Його 12-річний досвід роботи на випусковій кафедрі дозволив йому поставити курс загальної фізики на факультеті будівництва з урахуванням професійної спрямованості. Він активно працює над впровадженням в учбовий процес модульної та модульно-рейтингової системи та як лектор обласної організації „Знання” проводить активну лекційну та профорієнтаційну роботу у трудових колективах та навчальних закладах Вінниччини щодо залучення молоді для навчання у ВПІ. Доц. Борисенко В. Д. одночасно проводить дослідження у напрямку пошуку високотемпературної надпровідності.

З 1992 року на посаду завідувача кафедри фізики був призначений доктор фізико-математичних наук, професор Буда Іван Степанович, який  закінчив Черновецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Особливу увагу було приділено навчально-методичній роботі кафедри. У цей час було підготовлено декілька наукових монографій.

У 1995 році завідувачем кафедри фізики знову становиться доцент Бунтар Олександр Григорович, який у 1992 році захистив докторську дисертацію із фізико-математичних наук. У 1999 році Бунтарю О. Г. присвоєно наукове звання професора.  
У вересні 2000 року створено факультет довузівської підготовки, деканом якого став доцент кафедри Авдєєв С.Г. У подальшому факультет змінив статус на Інститут довузівської підготовки. В Інституті здійснюється ґрунтовна підготовка з фізики та математики майбутніх студентів, чим забезпечується вагомий внесок у формування контингенту студентства ВНТУ.
У цей період на кафедрі починає працювати на посаді старшого лаборанта, а потім асистента кафедри фізики Ходак Віктор Йосипович, який займається дослідженням впливу термічних та термомеханічних обробок на процеси структурних та фазових перетворень у дисперсійно-твердіючих сплавах на основі алюмінію.
З 2002 року завідувачем кафедри був призначений доктор фізико-математичних наук, професор Зузяк Петро Михайлович, який перейшов з Вінницького педагогічного інституту ім. М. Островського. Основна тенденція роботи кафедри була направлена на активізацію наукової та методичної діяльності та омолодження кадрового потенціалу. У цей час на кафедру приходять молоді завзяті викладачі Слободяник Анатолій Дмитрович, який працює у науковому напрямі „Оптика  неоднорідних середовищ” та Лисий Михайло Вікторович, який у 2004 році захистив у спеціалізованій раді Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича кандидатську дисертацію за темою “Субструктурне зміцнення матриці волокнистих композиційних матеріалів у процесі їх термоциклювання”.

У вересні 2008 року, враховуючи нові тенденції розвитку науки та технологій у світі, особливо, у напрямку розвитку лазерних, оптоелектронних, нано- та біотехнологій, наказом Ректора ВНТУ № 202  від 2.09.2008 року на базі кафедри загальної фізики створено нову кафедруПавлов С. В. „Загальна фізика та фотоніка”. Завідувачем кафедри призначено доктора технічних наук, професора, Академіка Міжнародної Академії Наук прикладної радіоелектроніки Павлова Сергія Володимировича.
У 1995 році  він захистив кандидатську дисертацію „Дослідження методів і розробка універсальних інформаційно-вимірювальних систем з оптичним перетворенням біомедичної інформації” за спеціальністю 05.11.16 -“Інформаційно-вимірювальні системи  (в науці і промисловості)”. У травні 2008 році захистив у спеціалізованій раді ВНТУ докторську дисертацію „Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу” за спеціальністю 05.11.17 - „Біологічні та медичні прилади і системи”.
Проф. Павлов С. В. займається питаннями удосконалення теорії розповсюдження оптичного випромінювання у біологічних об’єктах, зокрема, на основі застосування оптико-електронних систем „око-процесорного типу”, а також створення інтелектуальних біомедичних оптико-електронних око-процессорних  систем діагностики основних гемодинамічних показників серцево-судинної системи.
Зараз проф. Павлов С. В. займає посаду проректора з наукової роботи ВНТУ. Має медалі та відзнаки. Має більш 150 наукових праць, з них 4 монографії, 18 навчальних посібників, більш як 60 статей у фахових виданнях та отримано 45 патентів та авторських свідоцтв України, Російської Федерації та СРСР.

Під керівництвом проф. Павлова С. В. на кафедрі було захищено 5 кандидатських дисертацій:

 • 2008 р. „Оптико-електронна система аналізу реологічних властивостей крові”  (аспірантка Ганиш Н. В)
 • 2011 р. „Оптико-електронна система для дослідження периферійного кровообігу на основі волоконно-оптичних сенсорів" (аспірант Просоловський Р. В.)
 • 2011 р. „Сигнальні перетворювачі теплових сенсорів потоку біомедичного призначення" (аспірант Куленко С. С.)
 • 2012 р. „Оптико-електронний прилад діагностування стану периферичнго кровообігу з підвищеною достовірністю (аспірантка Козловська Т. І.)
 • 2014 р. “Метод та система аналізу структурних змін при діагностиці ідіопатичних макулярних розривів” (аспірантка Вовкотруб Д. В.)

 

Починаючи з 2008 року, щороку спільно із кафедрою лазерної та оптоелектронної техніки (зав. каф., проф. Кожем’яко В. П.) проводилися Міжнародні  науково-технічних  конференції:   „Фотоніка-ОДС” (м. Вінниця); „Застосування лазерів у медицині та біології” (м. Ялта, м. Харків) (як співорганізатор).
За вагомий внесок у розвиток лазерної медицини та лазерної біології колектив кафедри загальної фізики та фотоніки разом із колективом кафедри лазерної та оптоелектронної техніки нагороджено дипломами Оргкомітету XXX Міжнародної науково-практичної конференції „Застосування лазерів у медицині та біології”, а завідувача кафедри ЗФФ, проф. Павлова С. В. нагороджено золотою медаллю за значний внесок у впровадженні лазерних технологій у медичну практику.
Особливу увагу у цей час було приділено підвищенню ролі науки у процесі викладання природничих дисциплін, а також поширенню міжнародних зв’язків з провідними закладами та організаціями світу, зокрема: Чаньчунським інститутом точної механіки та оптики (Китай), Китайским технологічним парком високих технологій м. Цзинань, Новим університетом Лісабону (Португалія), Національним Центром лазерних технологій Вьєтнаму.
На кафедру загальної фізики та фотоніки було передано такі дисципліни як: „Фізичні  основи взаємодії лазерного  випромінювання з речовиною”; „Адаптивна оптика”; „Лазерні медичні технології”; „Оптоелектронні медичні системи”, які читалися для студентів спеціальності „Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Так як проф. Павлов С. В. зайняв посаду проректора з наукової роботи ВНТУ, у  2015 році кафедру тимчасово очолює к.ф.-м.н, професор Стасенко Владислав Антонович. У 1984 році він захистив у спеціалізованій раді фізичного факультету МДУ кандидатську дисертацію за спеціальністю 0104.15. «Молекулярна фізика».  На даний час займається методами дослідження термічних та калорічних властивостей рідин.

А з червня 2016 року новим завідувачем кафедри Загальної фізики та фотоніки стає д.ф.-м.н, професор Касіяненко Василь Харитонович. В цьому ж році кафедра змінює назву з кафедри "Загальної фізики та фотоніки" на кафедру "Загальної фізики". 

Касіяненко В. Х. разом з науковцями кафедри в 2015-2016 рр. зосередив свої зусилля на вивченні фізико-хімічних властивостей нанодротів на основі вірусу тютюнової мозаїки та наночастинок золота. Другтй напрям стосується технології синтезу нанорозмірних апатитів для медичного призначення. 

В рамках першого напрямку виконується держбюджетна договірна тематика з Державним фондом фундаментальних досліджень з річним об-Cкануючий зондовий мікроскоп JSPN-4610A (JEOL)

сягом фінансування 200 000 гривень. На сьогоднішній день розроблена технологія створення нанодроту на основі вірусу та наночастинок золота довжиною 400 нм і діаметром в межах від 40 нм до 50 нм. За допомогою скануючого зондового мікроскопа JSPN-4610A (JEOL) отримано морфологію поверхні ВТМ-Au використовуючи метод атомно-силової мікроскопії. 

 Колективом кафедри фізики розроблена унікальна методика синтезу наночастинок золота та методика отримання нанодротів. У 2016 році вивчаються фізико-хімічні властивості нанодротів, зокрема досліджуються вольт-амперні характеристики. 

 

 

Новини

 

20 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2326 відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів…

21.02.2018 р. На базі кафедри загальної фізики відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фізика».…

У квітні 2017 року на кафедрі загальної фізики відкрито нову спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.…

Розробки кафедри