Кафедра загальної фізики
Оптико-електронний комплекс для аналізу мікроциркуляції серцево-судинної системи
23.12.2013

1 Основні характеристики, суть розробки
Оптико-електронний комплекс призначений для вимірювання порушень мiкроциркуляцiї серцево-судинної системи у щелепно-лицьовій ділянці шляхом реєстрацiї, обробки та збереження  фотоплетизмограм кровоносних судин за допомогою  апаратних  засобiв. Оптичний метод діагностики мікроциркуляції крові в судинах щелепно-лицьової ділянки характеризується достатньо широким діапазоном можливостей реєстрації найрізноманітніших фізіологічних функцій тканин, органів і систем організму. Також відмінною рисою параметрів є їхня висока вибірність і точність. Оптичний метод також дозволяє використовувати поряд з лазерними та оптико-електронними датчиками гнучкі скловолоконні світловоди для дослідження мікро-циркуляції.
Комплекс  дозволяє:
-    реєструвати фотоплетизмограмму (ФПГ) одночасно по двох каналах на периферійних  артеріях та  будь-якій артерії між хребцями шийного, грудного або поперекового відділів;
-    робити апаратну і програмну фільтрацію перешкод;
-    вимірювати амплітудно-тимчасові характеристики ФПГ;
-    робити розрахунок параметрів ФПГ у відносних одиницях;
-    виконувати роботу з базою даних пацієнтів;
-    робити ранжування бази даних за прізвищами пацієнтів і за датою проведення реєстрації.

2 Патентно-конкурентноспроможні результати
В основу оптоелектронного дiагностичного комплексу покладенi методи діагностики судинних порушень в уражених ХРС (патент України № 6871), неiнвазивного визначення ступеня насичення кровi киснем (патент України № 6872), неiнвазивного замiрювання арте-рiального тиску (патент України № 5716), iндивiдуального пiдбору оптимальних доз судинно-розширювальних препаратiв (патент Украї-ни № 5715).

3 Порівняння зі світовими аналогами
За рахунок використання оптоелектронних датчиків реєстрацiї бiомедичних сигналiв, якi працюють в інфрачервоному та червоному дiапазонах забезпечується абсолютно безпечне та комфортне дiагностування населення рiзних вiкових груп i фiзичного стану (включаючи дуже важких хворих, наприклад, пiсля аварiї, опiкiв i т.i.)  безпечнi умови праці обслуговуючого персоналу та пiдвищується якiсть медичного обслуговування.
ФПМ у порівнянні з іншими методами діагностики біологічного об'єкта (БО) за оптичними показниками, наприклад з фотоакустичним методом, дозволяє підвищити достовірність реєстрації гемодинамічних показників кровонаповнення, а також те, що введенням в прилади, які реалізують цей метод, елементів світловолоконної техніки і джерел з різними довжинами хвиль зондуючого випромінювання можна достатньо точно вирішувати задачі фотодинамічних дослід-жень, дистанційних вимірювань тих або інших гемодинамічних показ-ників БО.

4 Ефективна привабливiсть розробки для просування на ринок
Економiчний ефект досягається за рахунок застосування опто-електронних методiв реєстрацiї бiомедичних сигналiв, що забезпечує неiнвазивнiсть, високу перешкодостiйкiсть, органiчне поєднання опе-рацiй введення, обробки та вiзуалiзацiї бiомедичної iнформацiї, можливiсть вимiрювання практично в будь-якiй точцi тiла, а також створює безпечнi умови працi обслуговуючого персоналу, комфорт-нiсть та якiсть медичного обслуговування.

5 Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки
1.    Для кабінетів функціональної діагностики на  базі  сучасної обчислювальної та оптоелектроної техніки для оперативної діагностики ССС  і створенням бази даних на кожного пацієнта.
2.    Для кабінетів фізичних процедур та мануальної  терапії  для оперативного контролю за станом судинної системи хребта до початку процедури, під час неї та після завершення з видачею висновків про її ефективність.
3.    Під час диспансеризації населення (особливо дітей та школярів) на базі портативної обчислювальної техніки (Notebook) та сучасних інтегральних оптоелектронних приладів. Це дає змогу обґрунтованого 100% обстеження населення.

Новини

 

20 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2326 відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів…

21.02.2018 р. На базі кафедри загальної фізики відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фізика».…

У квітні 2017 року на кафедрі загальної фізики відкрито нову спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.…

Розробки кафедри