Кафедра загальної фізики
Сьогодення кафедри

Кафедра загальної фізики та фотоніки була створена за наказом ректора № 202 від 2.09.2008 р. на базі кафедри загальної фізики.

На кафедрі навчальний процес здійснюється виключно штатними викладачами, загальна кількість яких становить 11 осіб, з них: професорів – 2 (1 д.т.н., 1 к.ф.-м. н),  доцентів – 6 (4 к.ф.-м.н.; 2 к.т.н.), старших викладачів - 3 (1 к.т.н.); навчально-допоміжний склад – 8 осіб. Середній вік викладачів – 51 рік, понад 80 % з них мають наукові ступені. Основою кафедри є 6 навчальних лабораторій.


Кафедра забезпечує викладання на І-му і ІІ-му курсах дисципліни "Фізика" у 7-і інститутах ВНТУ: інституті електроенергетики, екології та електромеханіки (ІнЕЕЕМ), інститутуті автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління (ІнАЕКСУ), інституті інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (ІнІТКІ), інституті радіотехніки, зв’язку та телебачення (ІнРТЗП), інституті машинобудування та транспорту (ІнМТ), інституті будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТГП), інституті менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики (ІнМЕЕЕК).  Також викладаються такі дисципліни як: „Фізичні  основи взаємодії лазерного  випромінювання з речовиною”; „Адаптивна оптика”; „Лазерні медичні технології”; „Оптоелектронні медичні системи”, які читаються для студентів бакалаврату „Оптотехніка” та спеціальності „Лазерна та оптоелектронна техніка”.
Викладання дисципліни "Загальна фізика" проводиться за денною і заочною формами навчання, а також на підготовчому факультеті для студентів-іноземців на високому науковому і методичному рівнях.


Співробітники кафедри беруть активну участь у рекламній компанії щодо залучення абітурієнтів до вступу в ВНТУ. Проводяться заняття із фізики в Інституті довузівської підготовки (директор доц. Авдєєв С. Г.), чим забезпечується вагомий внесок у формування контингенту студентів ВНТУ.
Сумісно з кафедрами ПМБА та ЛОТ виконується держбюджетна науково-дослідна робота.
Під керівництвом зав. каф. проф. Павлова С.В. працюють двоє аспірантів (Рональд Ровіра, Іванов І. О.) та двоє пошукачів (Камінський О. С., Рожман А. В.), ст. викл. Вовкотруб Д. В. завершує написання кандидатської дисертації. Також над написанням кандидатських дисертаційних робіт  працюють ст. викл. Мельник М. Д. та інж. Карбовський О. Ф. Доц. Касіяненко В. Х. у вересні 2013 р. захистив докторську дисертацію.


Фахівці кафедри мають значний досвід наукових досліджень у провідних напрямках сучасної фізики, у тому числі фізики твердого тіла, теорії розповсюдження оптичного випромінювання у біологічних об’єктах, рентгенографії кристалів та фізика металів і сплавів,  фізики сенсорних властивостей гетероструктур, дослідження термічних та калорічних властивостей рідин, нанотехнологіях, дослідження термоелектричних явищ та високотемпературної надпровідності, гідродинаміки багатофазових турбулентних потоків, а також впливу термічних та термомеханічних обробок на процеси структурних та фазових перетворень в дисперсійно-твердіючих сплавах на основі алюмінію.

Кафедра підтримує творчі зв'язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема: з Інститутом фізики напівпровідників НАН України, Національним Університетом „Львівська політехніка”, Черновецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, Національним технічним університетом України „Київським політехнічним інститутом”, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Національним авіаційним університетом, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАН України, Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова, Тернопільським Державним технічним  університетом ім.І.Пулюя, Інститутом металофізики НАН України, Житомирським державним технологічним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І. Пирогова, а також з Санкт-Петербурзьким інститутом точної механіки та оптики.

Новини

 

20 березня о 14-15 на кафедрі загальної фізики в ауд. 2326 відбудеться Науково-технічна конференція підрозділів…

21.02.2018 р. На базі кафедри загальної фізики відбувся заключний тур першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фізика».…

У квітні 2017 року на кафедрі загальної фізики відкрито нову спеціальність 105 - Прикладна фізика та наноматеріали.…

Розробки кафедри